Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie

Muzeum Ziemi Kościerskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi Kościerskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, zamieszczone załączniki nie mają wskazanego rozszerzenia i wielkości pliku do pobrana,
  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że:

Applied Tests:

  • Total: 201
  • Fail: 3
  • Verify: 0
  • Pass: 198

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 31.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Aktualizacja deklaracji: 31.03.2022 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Dysarz, k.dysarz@koscierzyna.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /58/ 680-04-88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Rynek i odbywa się po schodach. Na drzwiach wejściowych została zamontowana tabliczka informująca o możliwości wprowadzenia do obiektu psa przewodnika.

Parking
Ze względu na lokalizację siedziby Muzeum Ziemi Kościerskiej (ścisłe centrum), Muzeum nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości ok. 100 metrów od drzwi wejściowych do budynku na ul. Świętojańskiej oraz na ul. Gdańskiej znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety z przewijakiem.

Utrudnienia
Aby dostać się do budynku trzeba pokonać schody (wejście do budynku po 5 schodach). Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową do piwnicy, I i II piętra, w której znajdują się sale wystaw.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport wózka na ekspozycje usytuowane na I i II piętrze – dwa poziomy schodów – oraz do piwnicy pozostaje w gestii rodziców. Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

Załączniki:
1. Raport o stanie zapewnienia dostępności – TUTAJ
2. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – TUTAJ